درباره ما

درباره ما

ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎي 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰي ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺴﯿﻮ ﺣﻮزه ﻓﯿﺒﺮﻧﻮري ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ درﺧﻮر اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و 1391 در ﺳﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز، راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ISO 9001 ﺗــﻮان ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻬــﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿــﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧــﺪﻣﺎت، اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧــﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗــﻤﺎﻣﯽ اﻫﺪاف و آرﻣﺎن ﻫﺎي ISO 14001 در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ISO 10004 ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﺪي ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻗﻌﯽ، ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣــﺼـﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎﻻي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑه طوری که ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

نیروی انسانی در شرکت دانش بنیان سومیکو

ما در کار خانه سومیکو از طرق آموزش نیروی انسانی متخصص، تلاش داریم تا محصولات را منطبق بر آخرین استاندارد های روز ، تولید و روانه بازار هدف نماییم. ایجاد کلاسهای آموزشی تخصصی و عملی برای نیروهای خط تولید و گزارش گیری از تاثیرپذیری دوره های آموزش برگذار شده به بهبود عملکرد نیروی انسانی و رشد ایشان، راندمان تولید را بسیار بالاتر برده و در نتیجه محصولات نهایی را منطبق بر استاندارد های بین المللی و قابل رقابت با محصولات برند خارجی، نموده است.

سیستم انبار داری در کارخانه سومیکو

سومیکو دارای انبار مکانیزه بسیار وسیع و منطبق بر استاندارد های نگهداری قطعات و محصولات مخابراتی و الکترونیکی می باشد.

شرکت سومیکو عضو گروه های تخصصی در صنایع مخابراتی کشور می باشد.

برخی از عضویت های شرکت عبارتند از:

 • شرکت سومیکو عضو شرکتهای دانش بنیان نهاد علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
 • شرکت سومیکو عضو سندیکای مخابرات ایران است.
 • شرکت سومیکو عضو شورای عالی انفورماتیک کشور است
 • شرکت سومیکو عضو وندور های مخابرات ایران است.

خط تولید اتصالات فیبرنوری و تجهیزات مسی در کارخانه سومیکو

سومیکو دارای چهار خط تولید محصولات مبتنی بر فیبر نوری و دو خط تولید پچ کورد های  و محصولات مسی می باشد.

تیم تخصصی فیبر نوری سومیکو توانایی تولید ساالانه 300 هزار سر کانکتور فیبر نوری را در حال حاضر دارد که با نوجه به نیاز بازار و تربیت نیروی انسانی جدید این تولید به بیش از 500 هزار سر کانکتور فیبر نور خواهد رسید.

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش سومیتومو

لابراتوار تخصصی تعمیرات تجهیزات جوش و ابزار سومیتومو

شرکت سومیکو تنها نماینده رسمی فروش و خدمات پس ار فروش محصولات سومیتومو ژاپن در زمینه انواع فیوژن اسپلایسر ها و تجهیزات مرتبط می باشد.

سرویس کمپ های طولانی و دوره ای جهت آپدیت دستگاه ها و تعمیرات دوره ای این تجهیزات در سومیکو انجام می شود.

 

 

سومیکو مفتخر است با بسیاری از شرکتهای صنعتی و مخابراتی نظیر مخابرات زیر ساخت، مخابرات همراه، بانک، شرکتهای پتروشیمی، شرکتهای نفت و گاز در مبحث فناوری اطلاعات همکاری داشته و توانسته رضایت مشتریان خود را کسب نماید.

با شرکت دانش بنیان سومیکو، در تماس باشید

جهت ارتباط با کارشناسان سومیکو در گروه های فیبر نوری، تجهیزات مبتنی بر مس، محصولات ارائه شده از برندهای موجود با شماره های زیر در تماس باشید:

4120 4361 21 98+

4170 4361 21 98+

4150 4361 21 98+

Adress

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، کوچه جهانسوز، پلاک 13 .شرکت سومیکو

 

Adress

آدرس کارخانه:

تهران، اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس اباد، بلوار بهارستان بلوار ازادی نبش نرگس 4

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

با ما از طریق ایمیل در ارتباط باشید

 • 2 + 7 =

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید