صنایع انرژی‌های پاک

صنایع انرژی‌های پاک


با گرم شدن آب و هوای زمین از انتشار گازهای گلخانه‌ای، نیاز به یافتن انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
فیبر نوری به افزایش قابلیت اطمینان و امنیت در تأسیسات انرژی تجدیدپذیر مانند مزارع خورشیدی و بادی کمک می‌کند. منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشید، همیشه برای تأمین انرژی در دسترس نیستند. 

راه‌کارهای سومیکو در صنایع انرژی‌های پاک

گروه تحقیق و توسعه شرکت سومیکو همواره در تلاش است تا با ارائه راه‌کارهای خلاقانه و استاندارد در شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری و مس، در صنایع انرژی‌های پاک، سهم عظیمی را در تحولات صنعت کشور داشته باشد. این صنایع به دلیل استفاده از تجهیزات حساس و گران‌قیمت، نیازمند راه‌کارهای حساب‌شده و دقیقی هستند که مهندسان شرکت سومیکو راه را برای این مهم، هموار کردند.

راهکار-های-شرکت-سومیکو-برای-انرژی-های-پاک

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید