صنایع نظامی

صنایع نظامی

فناوری فیبر نوری به دلیل پهنای باند بیشتر نسبت به مس، وزن سبک و مقاومت در برابر تداخل الکترومغناطیسی، طی دو دهه گذشته موجب پیشرفت صنایع نظامی شده است. برای مثال نیروی دریایی و نیروی هوایی به وسایل نقلیه و تجهیزات پیشرفته که از فیبر نوری بهره می‌برند مجهز شدند تا امنیت و سرعت که دو چالش کلیدی در بخش‌های نظامی و دفاعی با آن روبه‌رو هستند را جوابگو باشد.

radar-antena-02-640x360

راه‌کارهای شرکت سومیکو در صنایع نظامی

شرکت ترویج صنعت سومی پارسیان با اتکا به توانمندی و تجربه مهندسان خود، تجهیزات به‌روز، توان تولید محصولات مختلف، و ارائه کیفیت بالاتر از دیگر رقبا، به تولید تجهیزات شبکه مبتنی بر فیبر نوری و مس مطابق استانداردهای جهانی، در جهت ارائه راه‌کارهای صنایع نظامی فعالیت دارد.

WhatsApp Image 2021-05-24 at 14.57.44

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید