صنایع دریایی و آبی

صنایع دریایی و آبی

امروزه انتقال اطلاعات در فواصل زیاد، مرزهای توسعه فناوری را در بسیاری از زمینه‌ها مانند دیتاسنترها، ارتباطات بی‌سیم و ماهواره‌ای، اپراتورهای کابلی، حسگرها و… با استفاده از فیبر نوری امکان‌پذیر شده است.

با پیشرفت جهانی ارتباطات و مخابرات، تقاضا برای ارتباطات در بستر دریا به طور فزاینده‌ای در حال گسترش است. کابل‌های فیبر نوری مورد استفاده در صنایع دریایی به دلیل وجود الیاف و لایه‌های محافظ در صورت غوطه‌ور شدن در محیط دریا قادر به کار مداوم هستند.

Hunter_Class_FFG_pic-1

راه‌کارهای سومیکو برای صنایع دریایی و آبی

سومیکو تامین‌کننده تجهیزات و طراح شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری و مس مفتخر به ارائه خدماتی مانند: تجهیزات انتقال و کنترل سیگنال، استخراج، تجهیزات زیرساختی زیردریایی، کشتی‌های مسافری، کشتی‌های کانتینری، حمل‌ونقل، تجهیزات مناسب با شرایط سخت محیطی، تجهیزات زیرساختی رادار و حسگر و… می‌باشد. شرکت ترویج صنعت سومی پارسیان با ارائه راه‌کارهای مناسب با شرایط محیطی و با توجه به حساسیت‌های موجود در هر پروژه آماده تامین تجهیزات و ارائه خدمات طراحی می‌باشد.

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید