صنایع رسانه‌ای سمعی بصری

صنایع رسانه‌ای سمعی بصری

از فیبر نوری به عنوان انقلابی در صنعت مخابرات، و اصلی‌ترین راه‌کار برای ارتباط بین داده‌ها نام برده می‌شود. هنگامی که اولین سیستم‌های فیبر نوری در حال توسعه بود، تصور می‌شد که مجهز شدن به فیبر نوری و جایگزین کردن آن با  تجهیزات قبلی بسیار گران‌قیمت خواهد بود. ولی چنین نبوده و هزینه‌ها به حدی کاهش یافته است که فیبر نوری در حال حاضر تنها گزینه مناسب برای بسیاری از برنامه‌های مخابراتی است. همچنین، از فیبر نوری به دلیل سرعت بالا در انتقال داده در بسیاری از شبکه‌های محلی نیز استفاده می‌شود.

cbs_featured (1)

راه‌کارهای سومیکو در صنایع رسانه‌ای سمعی بصری و مدیا

استفاده از کابل فیبر نوری به عنوان وسیله‌ای برای انتقال سیگنال‌های ویدئویی و صوتی سال‌هاست که به عنوان راه‌کاری مدرن، جایگزین تجهیزات ارتباطی مبتنی بر مس شده است. سیستم‌های موجود در صنایع سمعی-بصری و مدیا به عنوان زیرساخت یک مجموعه، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از این رو، برای بهره‌مندی از راندمان بالاتر، نیازمند کیفیت و پایداری انتقال اطلاعات و طول عمر بالا هستند. صنایع در حال توسعه بر زیرساخت شبکه خود تأکید دارند و از آن به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکت‌ها استفاده می‌کنند.

WhatsApp-Image-2021-09-19-at-09.30

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید