حمل و نقل

حمل و نقل

دیجیتالی‌شدن دنیای امروزی در سیستم حمل و نقل تاثیر بسزایی دارد. این تحول با پیشرفت تکنولوژی، جاده‌ها، سفرهای هوایی و حتی فعالیت‌های پارکینگ‌ها هم‌سو شده است. در نتیجه رشد فناوری نیازمند جایگزین کردن تجهیزات قدیمی با سیستم‌های به‌روز است. سیستم حمل‌ونقل هوشمند (ITS) که امروزه در جاده‌ها و بزرگراه‌ها و هم‌چنین حمل‌ونقل هوایی اجرا می‌شود، شامل فعالیت‌هایی مانند نظارت بر ترافیک، نظارت امنیتی، مدیریت پارکینگ، شناسایی پلاک، نقض نظارت بر مقررات راهنمایی و رانندگی و غیره است. اگرچه فناوری‌های مختلف دیجیتالی به ساده‌سازی فرآیندها در صنعت حمل و نقل کمک کرده‌اند، اما برای بهره‌وری بیشتر، به راه‌کارهای جدیدتری برای ارتباط میان تجهیزات نیاز است.

راه‌کارهای سومیکو در حمل و نقل

شرکت‌ها و سازمان‌ها تحت عناوین مختلف درصدد توسعه این تکنولوژی و جایگزین‌کردن آن با تجهیزات قدیمی، برای فراهم‌کردن کیفیت سیگنال بهتر در فواصل طولانی و کاهش تداخل هستند. سومیکو بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات شبکه مبتنی بر فیبر نوری و مس در کشور، و به عنوان پیشرو در ارائه راه‌کارهای مدرن و خلاق، برای انتقال داده‌ها در سیستم‌های حمل و نقل، از سهم ویژه‌ای در بازار کشور برخوردار است.

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید