صنایع شبکه‌های مخابراتی

مرکز مخابرات شهر

پهنای باند بالا و تأخیر کم فیبر نوری، دلیل پیشرفت روزافزون شبکه‌های مخابراتی مدرن در سر تا سر جهان است. شرکت سومیکو با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و مجرب، آماده ارائه خدمات در زمینه‌های صنایع شبکه‌های مخابراتی، صنایع مخابرات بین شهری، صنایع مخابرات شهری، صنایع مخابرات ماکروویو و صنایع اپراتور تلفن همراه می‌باشد. 

 

راهکارهای سومیکو در صنایع شبکه‌های مخابراتی

سومیکو به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات مبتنی بر فیبر نوری و مس در ایران، مفتخر است که بخش عمده بازار را تنها با نوآوری و کیفیت بالای محصولات در اختیار دارد. راه‌کار‌های ارائه شد از سوی سومیکو حاصل سال‌ها تجربه عملیاتی و آزمایش‌های گسترده تیم تحقیق و توسعه این شرکت است که موجب اعتماد مشریان شده و ما را در مسیر پیشرفت روزافزون هدایت می‌کند.

راهکارهای سومیکو برای صنایع مختلف فیبر نوری و مس ، راهکارهای سومیکو در صنایع شبکه‌های مخابراتی

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید