دانلودها

دانلود کاتالوگها و فایل های آموزشی

 کاتالوگها اصولاً برای کمک به شما در جستجو و انتخاب محصولات استاندارد سومیکو و همکاران تجاری آن، طراحی شده است. کاتالوگها با توجه به سه فناوری فیبر نوری ، مس ، تجهیزات تست و راه اندازی و تجهزات ارتباطی Active، ساختار کاملی از کابل ها ، اتصالات ، آداپتورها ،سیستم های مدیریت کابل کششی فیبر ، لوازم جانبی و بسیاری از اجزای دیگر را فراهم می کند. این بخش به شما امکان می دهد لیست محصولات را بر اساس ویژگی های خاص مانند گروه محصول، شرکت تولید کننده و کیفیت محصول، اتخاب نمایید.

داده های قابل بارگیری ، طرح های سه بعدی ، دستورالعمل های نصب و اجرا ، تصاویر محصولات و موارد دیگر برای محصولات مختلف هستند.

برای محصولاتی که امکان مقایسه دارند، فایل مجزایی به عنوان مقایسه محصولات در این بخش قرار داده شده است.

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید