صنایع نفت و گاز

صنایع نفت و گاز

تقاضای جهانی نفت و گاز دلیل توسعه روزافزون این صنعت است. اهمیت این مقوله در بازار جهانی نمایان می‌شود که ما با افزایش سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شویم که منجر به تقاضا برای جایگزینی زیرساخت‌هایی شده‌است که در چند دهه گذشته تغییر چندانی کرده‌اند. به طور کلی صنعت نیاز به بهبود سیستم‌های نظارتی را احساس می‌کند. نصب فیبر نوری یکی از اجزای کلیدی توسعه زیرساخت است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از مزایای ارائه شده در جهت بهبود عملکرد سیستم خود استفاده کنند.

در صنعت نفت و گاز برای اطمینان از ایمنی، بهره‌وری و دوام در محیط‌های سخت به کابل‌کشی و اتصالات بسیار با کیفیتی نیاز است. تجهیزات باید قابل اعتماد بوده تا بتوانند در برابر حرارت و فشار، رطوبت، خوردگی و ارتعاش مقاومت کنند.

راه‌کار استفاده از فیبر نوری در صنایع نفت و گاز

فیبر نوری به عنوان پیوندی بین داده‌ها، پهنای باند زیادی را در یک کابل جمع و جور ارائه می‌دهد. فیبر نوری بر خلاف سیم مسی که در انتقال داده با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، طیف وسیعی از داده‌ها را در شرایط محیطی مختلف انتقال می‌دهد. استفاده از فناوری‌های فیبر نوری امکان تولید و تجزیه و تحلیل داده‌ها را افزایش و بهبود می‌بخشد.

چالش‌های اخیر صنعت نفت و گاز ضرورت افزایش راندمان تولید را نشان می‌دهد. بسیاری از فناوری‌های در حال توسعه نه تنها تولید نفت و گاز را افزایش می‌دهند، بلکه منابع جدیدی را نیز برای افزایش طول عمر یک میدان نفتی دریایی ایجاد می‌کنند. 

shutterstock_103550528-Top-Drive-wide-copy

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید