کاتالوگ‌ها

در این قسمت می‌توانید کاتالوگ‌های محصولات را به صورت جداگانه دانلود نمایید.

راهنمای سریع محصولات

راهنمای سریع محصولات فیبر نوری
راهنمای سریع ابزارآلات فیبر نوری
راهنمای سریع محصولات مسی

کاتالوگ رابط‌های فیبر نوری سومیکو

پچکورد کلاسیک فیبر نوری

Fiber Patch Cords
پیگتیل فیبر نوری

Fiber Pigtails
پچکورد لوپ بک

Fiber Loopback
پچکورد تک بوت

Fiber Uniboot Patch Cords
ترانک کابل MTP/MPO

Fiber Array Trunk
ترانک کابل فیبر نوری

Fiber Trunk Cables
پچکورد ضد آب

Fiber Common Public Radio Interface (CPRI)
کابل فن اوت هیبریدی

Fiber Array Hybrid Fan-Out Cable
ترانک کابل هیبریدی

Fiber Hybrid Trunk Cable
پچکورد MTP/MPO

Fiber Array Patch Cord
پچکورد تاکتیکی/ نظامی

Fiber Tactical Patch Cord
پچکورد دراپ

Fiber Tactical Patch Cord
فن اوت کابل‌

Fan-Out Cable

کاتالوگ تجهیزات فیبر نوری سومیکو

پچ پنل با ظرفیت بسیار بالا

Ultra High-Density Patch Panel

کاتالوگ محصولات مبتنی بر مس

پچکورد مسی

Copper Patch Cords
کابل مسی

Copper Cable
پچ پنل های آماده مسی

Copper
Pre-terminated Cabling System

کاتالوگ‌های محصولات مودم و روتر سولتک (Soltek)

مودم ADSL

ADSL Modem
ST-WM304N
مودم ADSL

ADSL Modem
ST-WM305N
مودم ADSL

ADSL Modem
ST-WM307N
مودم VDSL

VDSL Modem
ST-WM321N
مودم VDSL

VDSL Modem
ST-WM322N
مودم VDSL

VDSL Modem
ST-WM325A
مودم 4G/LTE

4G/LTE Modem
ST-LW420N
مودم 4G/LTE

4G/LTE Modem
ST-WD421N
مودم 4G/LTE

4G/LTE Modem
ST-WD522N

کاتالوگ‌های تجهیزات نصب فیبر نوری سومیتومو (Sumitomo)

دستگاه فیوژن سومیتومو

Fusion Splicer
+TYPE-72C
دستگاه فیوژن سومیتومو

Fusion Splicer
TYPE-72C
دستگاه فیوژن سومیتومو

Fusion Splicer
+TYPE-71C
دستگاه فیوژن سومیتومو

Fusion Splicer
T-57
دستگاه فیوژن سومیتومو

Fusion Splicer
T-55
دستگاه فیوژن دستی سومیتومو

Fusion Splicer
T-400S
دستگاه فیوژن دستی سومیتومو

Fusion Splicer
TYPE-201E
دستگاه فیوژن کابل ریبون سومیتومو

Fusion Splicer
TYPE-72M12
کلیور سومیتومو

Optical Fiber Cleaver
FC-8R
کلیور سومیتومو

Optical Fiber Cleaver
FC-6
کلیور سومیتومو

Optical Fiber Cleaver
FC-5S

کاتالوگ‌های تهیزات تست فیبر نوری دایمنشن (Dimension)

AutoCheck Integrated Fiber Endface Inspector
EasyCheck Dual Magnification FiberEndface Inspector
EasyCheck Integrated Fiber Endface Inspector
FA-1 Fiber Array Endface Inspector
FastCheck Fully Automatic Fiber Endface Inspector
Programmable Fiber Polarity Tester
SmartCheck Integrated Fiber Endface Inspector
Ferrule Face Endface Auto Inspector
Ferrule Master LC-SC Concentricity Inspector
Fiber Connector Core Tuner S Concentricity Tester
FUTURE Automatic 5D Fiber Endface Interferometer
MT Pro Single/Multi - Channel Integrated Interferometer
SANA MINI Fiber Endface Interferometer
SANA2 Fiber Endface Interferometer
BINNA2 Fiber EndFace Interferometer

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید