استانداردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

در این صفحه استانداردهای مختلف جهانی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شده است را می‌توانید ملاحظه و دانلود نمایید.

AWGstandard-SUMICO
استانداردها, تیر 22, 1401
استاندارد AWG

طبق استاندارد آمریکایی AWG یا American Wire Gauge سایز هادی سیم را بر حسب اینچ یا میلیمتر مشخص می‌کنند. هر چه عدد AWG بزرگ‌تر باشد یعنی قطر و ضخامت سیم کم‌تر است. بزرگ‌ترین سایز مربوط به 0000 AWG و کوچک‌ترین سایز مربوط به 40 AWG است. در فایل زیر استاندارد آمریکایی AWG قرار دارد. دانلود […]...

standard IEC 60794-1-2
استانداردها, تیر 22, 1401
استاندارد IEC 60794-1-2

کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC) یک سازمان جهانی استانداردسازی است؛ استانداردهای الکتریکی و الکترونیکی حوزه کابل فیبر نوری که مشخصات فنی و عمومی محصولات نوری را مشخص می‌کنند. استاندارد IEC 60794-1 درباره کابل‌های فیبر نوری است که در تجهیزات مخابراتی و دستگاه‌های مورد استفاده در این حوزه به کار می‌روند. این استاندارد، مشخصات هندسی، جنس مواد، […]...

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید