محصولات

دستگاه برش فیبر (Cleaver) رومیزی FC-8R

 

دستگاه cleaver مدل FC-8R

دستگاه مدل  FC-8R دارای سیستم تیغه چرخش خودکار Sumitomo است تا تعمیر و نگه‌داری را کاهش داده و کیفیت برش یکسانی را ارائه دهد

 • مقرون به صرفه
 • همراه با مخزن جمع کننده فیبر
 • تیغه قابل تعویض
 • سبک وزن، مستحکم و کاربردی
 • بهینه سازی شده برای کار با یک دست
 • قابل استفاده در تارهایی با قطر 125um (تارهای (62.5/125, 50/125)Single-mode(9/125), Multi-mode
 • قابل استفاده در Ribbon های 12 رشته با حداکثر قطر 250um
 • قابل استفاده برای برش کابل‌های با نوع پوشش Drop کابل‌ها
 • قابل استفاده برای تارهایی با پوشش 250um
 • قابل استفاده برای تارهایی با پوشش 900um ,3mm
 • تعداد برش در استفاده از تیغه در مدل چرخش خودکار حداکثر  تا 60,000 تار
 • چرخش تیغه هنگام برش 0.5  درجه جهت بهبود عملکرد برش
 • نوع تیغ برش دهنده مورد استفاده FCP-20BL-7R

توضیحات

دستگاه cleaver مدل FC-8R

دستگاه مدل FC-8R دارای سیستم تیغه چرخش خودکار Sumitomo است تا تعمیر و نگه‌داری را کاهش داده و کیفیت برش یکسانی را ارائه دهد.

 • مقرون به صرفه
 • همراه با مخزن جمع کننده فیبر
 • تیغه قابل تعویض
 • سبک وزن، مستحکم و کاربردی
 • بهینه سازی شده برای کار با یک دست
 • قابل استفاده در تارهایی با قطر 125um و تارهای (62.5/125, 50/125)Single-mode(9/125) ،Multi-mode
 • قابل استفاده در Ribbon های 12 رشته با حداکثر قطر 250um
 • قابل استفاده برای برش کابل‌های با نوع پوشش Drop کابل‌ها
 • قابل استفاده برای تارهایی با پوشش 250um
 • قابل استفاده برای تارهایی با پوشش 900um ,3mm
 • تعداد برش در استفاده از تیغه در مدل چرخش خودکار حداکثر  تا 60,000 تار
 • چرخش تیغه هنگام برش 0.5 درجه جهت بهبود عملکرد برش
 • نوع تیغ برش دهنده مورد استفاده FCP-20BL-7R

Fiber Optic Cleaver FC-8R Datasheet

 

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید