پچ کوردهای Loopback

 

 

پچ کورد های Loopback فیبر نوری یک محصول با ضریب تضعیف بسیار پایین و کیفیت تولید بالاست که جهت برگردان سیگنال در مسیر قرار می گیرد. این محصول برای تست و خطا یابی شیکه نوری مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که از سیگنال برگشتی جهت خطایابی شبکه استفاده می شود.پچ کورد های loopback فیبر نوری بصورت کاملا سفارشی در انواع Single-mode و Multi-mode تولید می شوند.سومیکو پچ کورد های loopback را با انواع کانکتور های SC, LC, FC, MTP/MPO, E2000 ، با بالاترین کیفیت تولید و مطابق با Fast Ethernet و Gigabit Ethernet ، تست و نهایی سازی می نماید.

 

توضیحات

پچ کورد های Loopback فیبر نوری یک محصول با ضریب تضعیف بسیار پایین و کیفیت تولید بالاست که جهت برگردان سیگنال در مسیر قرار می گیرد. این محصول برای تست و خطا یابی شیکه نوری مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که از سیگنال برگشتی جهت خطایابی شبکه استفاده می شود.پچ کورد های loopback فیبر نوری بصورت کاملا سفارشی در انواع Single-mode و Multi-mode تولید می شوند.سومیکو پچ کورد های loopback را با انواع کانکتور های SC, LC, FC, MTP/MPO, E2000 ، با بالاترین کیفیت تولید و مطابق با Fast Ethernet و Gigabit Ethernet ، تست و نهایی سازی می نماید.

ویژگیها:

 • قابلیت تولید در انواع کابل با قطر های 0.9mm, 2mm, 3mm
 • قابلیت تولید با انواع کانکتور های LC, SC, FC, E2000
 • قابلیت تولید در انواع فرول های UPC, APC
 • قابلیت تولید با انواع کابلهای سینگل مد (G.655, G652.D, G657.A1/A2) و مالتی مد(OM1(62.5/125), OM2, OM3 Om4, OM5(50/125)
 • قابلیت تولید با انواع کابل با روکشهای LSZH, PVC
 • ضریب تضعیف بسیار پایین (Low insertion Loss)
 • مطابق با استاندارد های IEC 61754, IEC 61755
 • مطابق با استاندارد RoHS

مناسب برای راهکارهای:

 • تست، خطایابی و راه اندازی شبکه های فیبر نوری
 • واحد های تحقیقات و توسعه
 • آزمایشگاه های فیبر نوری
 • تست و خطایابی شبکه های مخابراتی
 • تست و خطایابی در FTTx

استاندارد های سازگار:

 • ANSI/TIA-568-C.1
 • ANSI/TIA-568-C.3
 • ANSI/ICEA S-83-596
 • ABNT NBR 14106
 • ISO/IEC 11.801 Ed.02
 • IEC(RoHS) and REACH, SVHC, SVHC/95/2002

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید