محصولات

AutoGet Portable Intelligent Fiber Endface Microscope

 

دستگاه تست قابل حمل (Portable) کنترل سر کانکتور AutoGet Portable Intelligent

دستگاه AutoGet Portable Intelligent به جدیدترین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کنترل سر کانکتور مجهز است و دارای عملکردهای فوکوس خودکار، جستجوی سطح Apex به صورت خودکار، تجزیه و تحلیل خودکار، گزارش تولید و آنالیزهای خودکار، انتقال تصویر به صورت خودکار و غیره است. Autoget دارای بزرگ‌نمایی اتوماتیک تا 400 برابر است و می‌تواند ایراداتی از قبیل آلودگی‌ها و خراش‌ها را به وضوح توسط نرم‌افزار خود تشخیص داده و مشخص نماید.

توضیحات

خصوصیات دستگاه:

 • فوکوس خودکار
 • تنظیم نوردهی خودکار
 • مرکز خودکار
 • تجزیه و تحلیل خودکار
 • گزارش خودکار در قالب Excel
 • نشانگر LED با کیفیت تصویر بالا برای وضعیت کار فشرده و باریک
 • سازگار با IEC 61300-3-35
 • اندازه‌گیری سریع و با یک کلیک

AutoGet Portable Intelligent Fiber Endface Microscope Datasheet

 

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید