تشخیص نوع کابل فیبرنوری براساس رنگ روکش فیبر

تشخیص نوع کابل فیبرنوری براساس رنگ روکش فیبر

خرداد 10, 1400 توسط مقالات در:
 • چگونه کد رنگ فیبر را شناسایی کنیم؟

  ما سالها ازکابل های فیبرنوری مختلف، درآزمایشگاهها و مراکزداده، استفاده کرده ایم. سیستم های بین المللی وجود دارند که، استانداردها را برای این بخش ها ایجاد می کنند که استاندارد EIA/TIA-598 یکی ازشناخته شده ترین سیستم ها، استانداردی موجود در سراسر جهان است. این سیستم شامل  استاندارد کد رنگ برای انواع کابل های فیبرنوری را شامل می شود است. این  رنگ بندی کابل های فیبرنوری به ما کمک می کنند تا نوع کابل را از رنگ روکش بافر تیوب و کانکتورش تشخیص دهیم.

  رنگ روکش خارجی :

   روکش های رنگی خارجی ممکن است برای مصارفی مثل مانند کارخانه ها، کابل های فیبر فضاهای داخل ساختمان، شبکه توزیع کابل های فیبرنوری در خاج ساختمان، پچ کوردهای فیبرنوری و غیره  استفاده شود. دراستاندارد EIA/TIA-598 کد رنگی تار و رنگهای روکش کابل فیبرنوری تبعیین می شوند را توصیف می کند. لذا به آسانی سادگی می توان یم با استفاده از رنگ  روکش های داخلی نوع کابل را تشخیص داد. برای کابل های فیبرنوری که تنها یک نوع فیبر را شامل می شود، ما مگر اینکه، جوردیگری مشخص شده باشد. روکش خارجی از آنجایی که ممکن است کابل بیشتر بیش از یک نوع فیبر داشته باشد که می توان،بنابراین می توان با استفاده از یک جدول کد رنگ ها چاپی، برای تشخیص کمیت تعداد، و نوع فیبرهای داخل کابل، استفاده کند، مطلع شد.

  جدول زیر کدهای رنگی روکش برای انواع فیبر نوری می باشد است:

  رنگ فیبر های داخل روکش، استاندارد کد رنگ فیبر را ، مشخص می کند، بقیه رنگها اگر چاپ روکش خارجی، نتواند طبقه بندی های فیبر را بیان نماید، استفاده می شود. لیست رنگها باید بین سازنده و کاربر، مورد توافق قرارگیرد.

  کد رنگ استاندارد سازی شده کابلهای multi mode :

  داخل کابل multi fiber، فیبرهای انحصاری ، متناسب با کدرنگی فیبر،است.

  تارها متناسب با استانداردهای کد رنگ فیبر نوری در داخل کابل مالتی کور ، قرار گرفته اند.

   آنها اغلب ازیکدیگر، توسط کد رنگی  روکش، بافرها یا تیوبها، که روی هرفیبراست ، تمییز داده می شوند.

  تارها اغلب توسط کد رنگی روکش یا بافر یا تیوب که روی هر تار است از یکدیگر متمایز می شوند.

  برطبق استاندارد EIA/TIA-598 ، تارهای داخلی  درگروه های 12 تایی، کد گذاری رنگی، شده اند و این کد گذاری درجهت عقربه های ساعت شمارش می شوند.

  دو نحوه کد گذاری برای کابل های مالتی مد core  وجود دارد:

  در کابلهایی که تعداد تارهای داخلی 12 یا کمتر است، ترتیب فیبر درون هر تیوپ، بر طبق کد رنگی یا شماره گذاری استاندارد، مشخص می شود.

  برای کابل هایی که، شامل، تیوب بافرهای چندگانه، برای هر 12 رشته یا کمتر هستند،هر تیوب، بر طبق کد رنگی فیبر مشابه، شمارش و رنگ بندی، خواهد شد.برای مثال، تیوب اول آبی، و دومی نارنجی است.

  در کابلهایی که تعداد فیبر های داخلی آن بیش از 12 coreاست، با توجه به مدل قرار گرفتن فیبر ها داخل کابل در سه گروه تقسیم بندی می شوند.

  گروه اول هر 12 عدد coreداخل یک تیوپ قرار می گیرد. تیوپ ها از استاندارد رنگی کابل 12 core پیروی می کنند. بطور مثال اگر کابلی دارای 24 coreباشد و دوتیوپ 12 تایی داخال آن باشد.هر تیوپ دارای 12 فیبر نوری است که طبق استاندارد رنگی بیان شده درون تیوپ قرار گرفته اند. رنگ تیوپ ها نیز به ترتیب استاندارد فیبرهای داخلی تعریف می شود. بطور مثال اگر دو تیوپ داخل کابل قرار گرفته باشد تیوب اول آبی، و دومی نارنجی خواهد بود.

  گروه دوم فیبر ها به صورت ریبون هر 12 عدد به یکدیگر متصل هستند. که ترتیب آنها طبق استاندارد رنگ تعریف شده تعریف خواهد شد.

  گروه سوم فیبر ها پس از 12 عدد اولیه دارای نورهای رنگی غیر از رنگ اصلی روکش تار  درون کابل مشخص شده اند.

  ترتیب رنگ های فیبرهای داخلی به صورت زیر می باشد

  کانکتورها هم، نیز بخشی از کدرنگی فیبر هستند. از آنجاییکه انواع پولیشهای متفاوت برای سرانتهای فیبر وجود دارد، کانکتورهای جامپرفیبر و آداپتورهای جفت شدگی، جهت تشخیص، کد گذاری رنگی شده اند. باظهور کانکتورهای فلزی، مانند FC و ST کد گذاری رنگ کانکتورها، مشکل شد. لذا فقط رشته های تنها رنگ بوت ها مورد استفاده، قرار می گیرد. رنگ بوت باتوجه به شرکتهای سازنده تغییر می کند.

  نتیجه گیری :

  کدرنگی کابل های فیبرنوری، سیستمی استانداردی است که به ما کمک می کند، تا بصورت بصری، انواع فیبر را از روی رنگ روکش ، کانکتور فیبر، و بوت فیبر، ازیکدیگر تمییز دهیم تشخیص دهی. همچنین کدگذاری رنگی فیبرنوری، برای مهندسین فیبرنوری، درخلال عملیات جوش، عملی و کاربردی است زیرا فیبرهای رنگی، به پیوستگی کدهای رنگ، درکل اجرای مراحل نصب کابل، کمک و از صحت نصب اطمینان بخشی می دهند صحت نصب مجری را مطمئن می نمایند. لذا ،کدگذاری رنگ کابل فیبرنوری، برای ارتباطات فیبرنوری مانند کدگذاری رنگ زوج سیم برای سیستم های کابل کشی مسی، ضروری است.

  پیشنهاد ویژه:

  سومیکو، درخط تولیدخود، انواع پچ کوردهای  single modeوmulti mode  را، با روکش ها و رنگ بندی های مختلف و استاندارد که معرف هرگروه است، هم در دو نوع indoor و هم outdoor تولید و عرضه می نماید. شما قادرخواهید بود متناسب با پروژه خود سفارش خود را ازمجموعه ما داشته باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاه خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   سومیکو

   شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

   دفتر مرکزی

   تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
   ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

   تلفن

   4000 4361 (21) 98+

   ایمیل

   info@sumico.ir

   سبد خرید