برندها

شرکت های همکار با سومیکو

شرکت سومیکو علاوه بر تولیدات خود از دانش فنی و محصولات شرکتهای معتبر در تامین و طراحی ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری و مس نیز بهره می برد. تجهیزات تست، سیستمهای active و ارتباطات Passive ، انتقال دانش در زمینه راهکارهای مدیریت انتقال دیتا در حوزه دیتا سنتر و مخابرات، از جمله همکاریهای شرکت سومیکو با این کمپانی های توانمند می باشد.

SUMITOMO
محصولات SUMITOMO

شرکت سومیکو نماینده رسمی تجهیزاتی از قبیل دستگاه های جوش فیبرنوری(Fusion Splicer) ، ابزارهای مرتبط با جوش فیبر نوری، تارها و کابل های فیبرنوری، تجهیزات اتصالات در حوزه FTTx ، را بر عهده دارد.

EXFO
محصولات EXFO


شرکت سومیکو نماینده فروش محصولات Exfo در تجهیزات تست و اندازه گیری فیبر نوری از قبیل، انواع OTDR، دستگاه های تست و مسیر یابی فیبر نوری، می باشد.

Hober&Suhner
محصولات Huber+Suhner

شرکت سومیکو نماینده فروش محصولات کمپانی Huber+Suhner در انواع ارتباطات Passive شبکه های دیتا سنتری و مخابراتی نظیر انواع MTP/MPO trunk ها، انواع پچ کورد های Uniboot و ... می باشد.

Dimension
محصولات DIMENSION

شرکت سومیکو نماینده فروش محصولات DIMENSION در سری محصولات تست محصولات و ارتباطات فیبر نوری، راه اندازی، تولید محصولات مبتنی بر فیبر نوری، می باشد.

Senko
محصولات SENKO

شرکت سومیکو نماینده فروش محصولات Senko در زمینه تامین انواع کانکتورهای فیبر نوری، از قبیل کانکتور های LC uniboot، می باشد.

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید