محصولات سومیکو

AutoGet Wifi Intelligent Fiber Endface Microscope

 

 

دستگاه تست قابل حمل(Portable) کنترل سر کانکتور AutoGet Wifi

علت اصلی مشکلات شبکه نوری کثیف یا خراب بودن اتصال دهنده است ، بنابراین نحوه تشخیص سریع و کارآمد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. Dimension AutoGet Wifi اولین محصول میکروسکوپ دستی تاشو است تمامی امکانات یک میکروسکوپ مشاهده سر کانکتور فیبر نوری را دارا می باشد. این دستگاه یک راه حل هوشمند برای کنترل سر های کانکتور در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر فیبرنوری است که می تواند به طور خودکار کانکتور های تک رشته ، کانکتور های MTP/MPO  یا سایر اتصالات چند رشته فیبرنوری را با قابلیت اطمینان بی نظیر ، کارایی و راحتی بی نظیر بررسی و تجزیه و تحلیل کند. این دستگاه ایده آل ترین راه حل در حال حاضر در این زمینه است.

توضیحات

دستگاه تست قابل حمل(Portable) کنترل سر کانکتور AutoGet Wifi

علت اصلی مشکلات شبکه نوری کثیف یا خراب بودن اتصال دهنده است ، بنابراین نحوه تشخیص سریع و کارآمد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. Dimension AutoGet Wifi اولین محصول میکروسکوپ دستی تاشو است تمامی امکانات یک میکروسکوپ مشاهده سر کانکتور فیبر نوری را دارا می باشد. این دستگاه یک راه حل هوشمند برای کنترل سر های کانکتور در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر فیبرنوری است که می تواند به طور خودکار کانکتور های تک رشته ، کانکتور های MTP/MPO  یا سایر اتصالات چند رشته فیبرنوری را با قابلیت اطمینان بی نظیر ، کارایی و راحتی بی نظیر بررسی و تجزیه و تحلیل کند. این دستگاه ایده آل ترین راه حل در حال حاضر در این زمینه است.

خصوصیات دستگاه:

 • Fully automatic, one step process
 • All in one design, Integrated HD touchscreen
 • Excellent analysis ability (based on IEC or user-defined criteria)
 • Multiple data transfer methods, supports SD card, Wifi or USB
 • One-click inspection for MPO or other multifiber, back review is available
 • Unique foldable body, flexible option for straight use or foldable type
 • Unique Replaceable Intelligent Battery, “Permanent power” with 1+ battery
 • Universal USB Type C interface, compatible with various charging devices

AutoGet Wifi Intelligent Fiber Endface Microscope

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید