محصولات

Easy Check Integrated Fiber End Face Inspector

 

 

میکروسکوپ رومیزی مشاهده سر کانکتور مدل Easy Check Integrated

این میکروسکوپ می‌تواند نوک کانکتور را با دقت بسیار بالا و بزرگ‌نمایی بسیار بالا در بزرگ‌نمایی‌های 80 برابر، 200 برابر، 400 برابر و با کیفیتی بسیار بالا در صفحه نمایش 8 اینچ TFT خود نشان دهد. این بزرگ‌نمایی باعث می‌شود ایرادات موجود در سر کانکتور با وضوح بالایی دیده و بررسی شوند. ثبت آخرین وضعیت فکوس، موقعیت و اندازه نقطه قابل بررسی، ویژگی است که جهت کم کردن زمان تست در این دستگاه اضافه شده است. تغییر در زوم دستگاه تنها با فشاردادن یک کلید صورت می‌گیرد. این دستگاه قادر است از طریق درگاه AV به مانیتورهای دیگر مرتبط شود. همچنین امکان ذخیره اطلاعات تست روی کارت حافظه SD وجود دارد.

دستگاه Easy Check Integrated Fiber End Face Inspector مدل بهینه‌شده میکروسکوپ Dual Zoom می‌باشد که با این دستگاه قادر هستید، در سه بزرگ‌نمایی 80,200,400 برابر، نوک تمامی کانکتورهای نوری را بررسی و مشاهده نمایید.

توضیحات

میکروسکوپ رومیزی مشاهده سر کانکتور مدل Easy Check Integrated

این میکروسکوپ می‌تواند نوک کانکتور را با دقت بسیار بالا و بزرگ‌نمایی بسیار بالا در بزرگ‌نمایی‌های 80 برابر، 200 برابر، 400 برابر و با کیفیتی بسیار بالا در صفحه نمایش 8 اینچ TFT خود نشان دهد. این بزرگ‌نمایی باعث می‌شود تا ایرادات موجود در سر کانکتور با وضوح بالایی دیده و بررسی شود. ثبت آخرین وضعیت فکوس، موقعیت و اندازه نقطه قابل بررسی، ویژگی است که جهت کم کردن زمان تست در این دستگاه اضافه شده است. تغییر در زوم دستگاه تنها با فشار دادن یک کلید صورت می‌گیرد. این دستگاه قادر است از طریق درگاه AV به مانیتورهای دیگر مرتبط شود. همچنین امکان ذخیره اطلاعات تست روی کارت حافظه SD وجود دارد.

دستگاه Easy Check Integrated Fiber End Face Inspector مدل بهینه شده میکروسکوپ Dual Zoom می‌باشد که با این دستگاه قادر هستید، در سه بزرگ‌نمایی 80,200,400 برابر، نوک تمامی کانکتورهای نوری را بررسی و مشاهده نمایید.

خصوصیات دستگاه:

 • Integrated design
 • Encircled focus design
 • Dust-proof design
 • Humane safety design
 • Magnification option: 80X, 200X, 400X
 • Workable with Easy get portable inspector

 

 Easy Check Integrated Fiber End face Inspector Datasheet

 

 

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید