محصولات

MaxTester 630G – validation of Gfast and broadband residential services

 

 

دستگاه بررسی سه بعدی سر کانکتور مدل BINNA2 Automatic

دستگاه BINNA2  آخرین تداخل سنج هوشمند از Dimension Technology است. بر اساس موفقیت های سری SANA2 Dimension ، توابع جدید تمرکز خودکار و کالیبراسیون خودکار مجهز شده که این امرBINNA2  را بیش از گذشته قدرتمندتر می کنند. نرم افزار جدید بهینه شده دقت و سرعت تست را بسیار بهبود داده. زمان کل تست فقط 0.5 ثانیه طول می کشد. در پلت فرم ثابت جدید با توجه به طراحی بدنه مناسب، مقاومت در برابر لرزش و همچنین طول عمر و ثبات نتایج را افزایش داده است.

توضیحات

اعتبار سنجی خدمات سریع و پهنای باند مسکونی

MaxTester 630G یک ابزار عالی برای هر ارائه دهنده خدمات است. G.fast (ITU-T G Series 9700) و 9701 برای دسترسی سریع به پایانه های مشترک است که در استقرار FTTdp یا MDU به کار می‌گیرد. برای ارائه دهندگان خدماتی که G.fast را به عنوان یک بازی آینده برای استقرار پهنای باند FTTx خود در نظر می‌گیرند، MAX-630G امروز ویژگی‌های کلیدی را ارائه می‌دهد، از جمله: VDSL2 35b، VDSL2 فعال شده بردار، پیوند VDSL2 و ADSL2+ و قابلیت جفت تک و جفت پیوندی.

خصوصیات دستگاه:

 • Dual Magnification Inspector
 • High definition image
 • Various interface designs
 • Automatic scan code to store picture(EC4EasyCheck Integrated Fiber Endface Inspector00/200KC)
 • Optional foot switch to switch magnification(EC400/200KC)

 EasyCheck Integrated Fiber Endface Inspector Datasheet

کاربری دستگاه

  سومیکو

  شرکت سومیکو توﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻀﺎی 1389 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري “ﺳﻮﻣﯿﮑﻮ” در ﺳﺎل ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺒﻠﻮر و ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ، ﻃﺒﻖ اﺳــــﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓــــﯿﺒﺮﻧﻮری در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

  دفتر مرکزی

  تهران، خیابان مطهری، لارستان، جهانسوز، پلاک 13
  ساعات کاری شرکت : روزهای هفته،9 الی 18 و پنجشنبه ها 9 الی 13

  تلفن

  4000 4361 (21) 98+

  ایمیل

  info@sumico.ir

  سبد خرید